fbpx
Adresa Fitness centra

Horný Val 8/17, 010 01 Žilina

Mobil
0907 800 753
Email

info@bfza.sk

Nasledujte nás

Prevádzkový poriadok fitnes centra

Vypracovaný podľa vyhlášky MZSR č. 525/2007

Prevádzka:

BodyFit by Blanář
Horný Val 8/1
7
10 01 Žilina

 

Vypracovaný dňa: 02.12.2020 Posúdený dňa:

 

Čl. I.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno: BodyFit ZA, s. r. o.
Sídlo: Horný Val 8/17, 010 01 Žilina 

IČO: 53360672
DIČ: 2121367589

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 76025/L.

 

Prevádzková doba:

 

Po- Ne: 06.00-22.00 

Možnosť predĺženia prevádzkovej doby sa stanoví na základe dohody oboch strán.

Vstup do fitnes centra:

Vstup do priestorov fitnes prevádzky je povolený iba s členskou kartou alebo prihláseným klientom a po vykonaní úhrady za tréning . Klienti prichádzajú jednotlivo, alebo v skupinkách podľa rozvrhu alebo na dohodnutý osobný tréning. Kapacita prevádzky je max. 6 ľudí počas jednej hodiny. 

 

Čl. II.

Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb 

  1. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, zónu s fitnes vybavením na kardio aj posilňovacie tréningy, individuálne/skupinové/Xbody tréningy a služby, ako predaj výživových doplnkov a podávanie nápojov pre klientov a ďalšie, na ktoré má oprávnenie podnikať.
  1. Klient môže v priestoroch prevádzkovateľa na ulici Horný Val 8/17, Žilina využívať služby: interiérová zóna na tréning s vlastnou váhou, pomôcky na posilňovanie, fitnes pomôcky, exteriérová zóna (v prípade priaznivého počasia, určí tréner) a iné, všetko pod neustálym dohľadom trénera.
  2. Spôsobom poskytovaných služieb sa rozumie, že klient môže využívať priestory fitnes centra vybaveného posilňovacími a fitnes pomôckami, na základe prihlásenia sa cez rezervačný systém a  riadne zaplateného vstupu, ktorého výška je stanovená na základe druhu čerpanej služby a spôsobe platby.
  3. Posilňovacie/ fitnes pomôcky a ďalšie vybavenie fitnes centra sú zákazníci povinní používať len spôsobom na to určeným. Sú pri tom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu ich zdravia, ani zdravia iných zákazníkov.
  4. Klientovi môže byť  vstup odmietnutý v prípade, že nie je na hodinu prihlásený, je plná kapacita, alebo je mladší ako 16 rokov a bez doprovodu zodpovednej osoby.
  5. Zamestnanci prevádzkovateľa sú oprávnení kedykoľvek vyzvať osoby, na ktoré sa vzťahuje bod č.5, aby priestory fitnes centra opustili. Týka sa to aj zákazníkov, ktorí svojim chovaním rušia, alebo iným spôsobom obmedzujú ostatných návštevníkov prevádzky v jeho riadnom užívaní. Zákazník je takejto výzve okamžite povinný vyhovieť. 
  6. Zákazník je oprávnený požiadať o rezerváciu ním požadovanej služby, pokiaľ to daná služba umožňuje. 
  7. Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých tréningov, rozsahu alebo kvality poskytovaných služieb. A to z dôvodu konania sa špeciálnych akcií v priestoroch fitnes centra alebo z technických či personálnych dôvodov. 
  8. Klienti sú oprávnení využívať priestory len na základe riadnej úhrady ceny vybraných služieb a produktov zakúpených v prevádzke. Cena jednotlivých služieb a druhov tovaru je stanovená samostatným cenníkom vydávaným prevádzkovateľom fitnes centra. Prevádzkovateľ fitnes centra je oprávnený kedykoľvek uskutočniť zmenu cien jednotlivých služieb a druhov tovaru. Klient je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a ďalších produktov zakúpených vo fitnes centre v hotovosti, alebo cez platobnú bránu Gopay. V prípade, ak si klient zabudne členskú kartu, je oprávnený čerpať služby úhradou z konta, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcií platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaje. 
  9. V prípade, že dôjde k poruche dodávky teplej či studenej vody v priebehu čerpania služby a táto porucha dodávky vody nebude odstránená v priebehu pobytu klienta vo fitnes centre, nemá klient právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že toto nebolo spôsobené chybou prevádzkovateľa.
  10. V prípade, že vzhľadom k výpadku elektrického prúdu, výpadku klimatizácie, poruche aparatúry, alebo k osobnej indispozícii osoby poskytujúce určitý druh služby, vznikne v priebehu čerpania požadovaného druhu služby stav, že nie je možné ďalej riadne dokončiť čerpanie tejto služby, nemá klient právo na vrátenie vstupného, ani nárok na náhradu škody. 
  11. V prípade, že návštevník svojím konaním porušil podmienky prevádzky, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 resp. 421 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Čl. III. 

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, klimatizácia, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody. Podlahy musia byť pružné, nekĺzavé a ľahko umývateľné. Klient pri používaní všetkých pomôcok, musí postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa.

  1. Pracovníci prevádzky (obsluhujúci personál) priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú:a) zdravotne a odborne spôsobilí podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Platné doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti sú k dispozícii k nahliadnutiu vo fitnes centreb) vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a prostriedkami osobnej hygieny (napr. uterák, mydlo, toaletný papier a pod.)
  2. Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené. 
  3. V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody a sprchy.
  4. Odvetranie priestorov fitnes centra je zabezpečené prostredníctvom funkčnej vzduchotechniky.  
  5. Osvetlenie fitnes centra je v prevádzkovej miestnosti zabezpečené priamo (oknami) a v ostatných priestoroch fitnes centra nepriamo (umelým osetlením) v súlade s prílohou č. 4 vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov.
  6. Pracovníci zariadenia pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia. Zákazník v odôvodnených prípadoch (ak to súvisí s kontraindikáciami danej služby) je povinný oboznámiť pracovníka so svojimi závažnými ochoreniami.
  7. Na recepcii je k dispozícii dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky, jednorazové papierové obrúsky a športový odev) primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka je k dispozícii nepoužitý čistý odev. 
  8. Pri každom zákazníkovi sa používajú čisté, vydezinfikované a v určených prípadoch aj sterilné pracovné nástroje a pomôcky. 
  9. Používané a predávané výživové doplnky sú vyrobené: (napr. v krajinách EÚ) a zo strany distribútora dokladované príslušnými certifikátmi. 
  10. Vo fitnes centre je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia v súlade so zákonom č. 377/2004 Z. z. 
  11. 11. Na recepcii je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom podľa prílohy č. 1 vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z. z. 

 

Čl. IV.

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov

  • klient môže využívať služby len na základe riadne zaplateného vstupu,
  • mládeži do 16 rokov je využívanie služieb povolené len v doprovode a na zodpovednosť rodičov, alebo inej dospelej osoby,
  • vo výnimočných prípadoch, po predchádzajúcom súhlase personálu prevádzkovateľa, sa smú po priestoroch prevádzky pohybovať deti, ale len v doprovode rodičov alebo zodpovednej osoby a prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb,
  • klientom sa odporúča, aby sa pred začatím tréningového programu podrobili lekárskej prehliadke, alebo aspoň konzultovali  svoj zdravotný stav s lekárom,
  • návštevu fitnes centra neodporúčame chorým osobám,
  • skrinky/vešiaky v šatniach a na chodbe nie je určená na odkladanie cenností,
  • vstupovať do priestorov tréningovej zóny môže klient len vo vhodnej a čistej športovej obuvi a primeranom odeve, na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené výhradne skrinky a vešiaky v šatniach a na chodbe, 
  • pri tréningu je klient povinný používať svoj vlastný uterák ako podložku a po použití pomôcok ich po sebe očistiť dezinfekčným prostriedkom na to určeným,
  • cvičebné náradie, posilňovacie pomôcky, fitnes pomôcky a ďalšie vybavenie fitnes centra sú klienti povinný používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov či trénera/inštruktora,
  • klienti používajú všetko vybavenie pod dozorom trénera/inštruktora, ale na vlastnú zodpovednosť, za poranenia a úrazy, ktoré si klient zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu, nerešpektovaním prevádzkového poriadku a nerešpektovaním trénera/inštruktora, neberie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť,
  • klient je povinný okamžite nahlásiť personálu akúkoľvek poruchu zariadenia,
  • v celých priestoroch fitnes centra je prísny zákaz fajčenia,
  • návštevník je povinný pri využívaní služieb fitnes centra uposlúchnuť personál,
  • po skončení tréningu, musí klient po sebe upratať a dezinfekčným prípravkom očistiť použité pomôcky,
  • do fitnes centra je zakázaný vstup osobám so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne vykonávať športovú, alebo fyzicky náročnú činnosť, osobám v podnapitom stave, alebo osobám pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok, osobám v špinavom alebo nevhodnom oblečení a osobám vzbudzujúcim verejné pohoršenie,
  • zamestnanci alebo zodpovedné osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, aby priestory fitnes centra okamžite opustili a toto sa týka aj klientov, ktorí svojim správaním ohrozujú, rušia alebo inak obmedzujú ostatných klientov v riadnom využívaní služieb fitnes centra a v takom prípade je klient povinný danú výzvu okamžite uposlúchnuť.  

 

Čl. V. 

Postup pri mechanickej očiste, dezinfikovaní povrchových plôch miestností, ich vybavenia a zariaďovacích predmetov

  1. Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu, sa denne mechanicky čistia roztokom teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy dezinfikujú vhodným dezinfekčným prípravkom.
  2. Dezinfekčné prípravky registrované v SR sa používajú v dávkach a koncentráciách podľa návodu na použitie uvedeného na etikete prípravku.
  3. Dezinfekčné prípravky sa pravidelne obmieňajú.
  4. Dbá sa aby nebola prekročená ich expiračná doba. 
  5. Dezinfekčné prípravky sa pripravujú vždy čerstvé, v čo najkratšiu dobu pred použitím. 
  6. Dodržiava sa predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia. 
  7. Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s obnaženým telom zákazníka sa umývajú a dezinfikujú po každom zákazníkovi. 

Čl. VI.

Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

  • prevádzka je denne udržiavaná v čistote a poriadku,
  • v prevádzke sa upratuje a vetrá každý deň, pred otvorením a aj po skončení prevádzkových hodín,
  • vysávanie a umývanie podláh v cvičebných priestoroch tiež denne,
  • čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel a spŕch po každej uskutočnenej hodine,
  • čistenie a dezinfekcia šatní po každej uskutočnenej hodine,
  • čistenie a dezinfekcia šatňových skriniek po každej uskutočnenej hodine,
  • vetranie v cvičebných priestoroch a šatniach po každej uskutočnenej hodine,
  • vlhká mechanická očista umývateľných povrchov, stien a nábytku raz týždenne,

Čl. VII.

Spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou

  • pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému kríženiu, či zámene čistej a použitej bielizne,
  • skladovanie čistých a použitých uterákov, jednorazových papierových obrúskov, ako aj civilného a pracovného odevu je oddelené,
  • použitá bielizeň sa skladuje vo vyčlenenom priestore v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch, oddelene od čistej bielizne a po použití sa suší na určenom mieste, mimo prevádzkovej miestnosti
  • pranie sa uskutočňuje vo vlastnej réžii prevádzkovateľa mimo prevádzkovej miestnosti, ale pre tento účel určenom mieste.

 

Čl. VIII.

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia 

  • odpad, ktorý vzniká sa po každom zákazníkovi odstraňuje a zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami,,
  • príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú,
  • odpad sa vynáša denne do zberných nádob na to určených.
  • Čl. IV.

Spôsob a frekvencia čistenia svetelných telies a okien

Svetelné telesá a okná sa umývajú 1x štvrťročne.

 

Čl. X.

Všeobecné ustanovenia 

 1. Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
 2. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.Vypracovaný podľa vyhlášky MZSR č. 525/2007