fbpx
Adresa Fitness centra

Horný Val 8/17, 010 01 Žilina

Mobil
0907 800 753
Email

info@bfza.sk

Nasledujte nás

Prevádzkovateľ

BodyFit ZA, s. r. o.
Horný Val 8/17

Žilina 010 01 

IČO: 53360672 , DIČ: 2121367589

 

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 76025/L, je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je okrem iného prevádzkovanie športových zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.

 

Prevádzka

BodyFit by Blanář
Horný Val 8/17
Žilina 010 01 

 

Kontakt

Mobil: 0948 962 513
Email: info@bfza.sk
www.bfza.sk

 

I. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto VOP sa rozumie: 

Služby – služby v oblasti fitnes, skupinové/ individuálne tréningy a kurzy s možnosťou online rezervácie a nákupu kreditov pre účely členského poplatku na poskytované tréningy v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom prevádzkovateľom. Ďalej všetky produkty a služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti či už priamo vo fitnes centre prevádzkovateľa alebo prostredníctvom web stránky prevádzkovateľa,

Cenník – prehľad cien za služby poskytované prevádzkovateľom, ktorý je klientovi k dispozícii vo fitnes centre a tiež na web stránke prevádzkovateľa,

Fitnes centrum – prevádzka prevádzkovateľa nachádzajúca sa na adrese: BodyFit by Blanář, Horný Val 8/17, Žilina 010 01, kde prevádzkovateľ poskytuje svoje služby,

Klient – fyzická osoba, využívajúca web stránku www.bfza.sk pre účely rezervácie na dané cvičenie podľa platného rozvrhu zverejneného na www.bfza.sk v časti rozvrh, 

Tréner/ inštruktor  – osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá poskytuje individuálne tréningy, vedie skupinové cvičenia za odplatu podľa cenníka prevádzkovateľa,

Prevádzkovateľ – obchodná spoločnosť BodyFit ZA s.r.o. so sídlom Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 53360672, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 76025/L,

Zodpovedná osoba – zamestnanec/ osoba poverená prevádzkovateľom, ktorá vo fitnes centre poskytuje klientom poradenstvo ohľadom poskytovaných služieb  prevádzkovateľom, prijíma reklamácie klientov, vykonáva dohľad nad využívaním služieb klientmi a vykonáva inú činnosť s tým súvisiacu. Konanie zodpovednej osoby sa považuje za konanie prevádzkovateľa,

Prevádzkový poriadok – bližšie určuje podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a využívania služieb klientov v priestoroch fitnes centra prevádzkovateľa a je umiestnený na viditeľnom mieste na recepcii,

Reklamácia – upravuje spôsob uplatňovania nárokov klienta vyplývajúcich zo zodpovednosti prevádzkovateľa za nedostatky a vady poskytnutej služby a vybavenia reklamácie,

VOP – sú tieto všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa, ktoré sú klientom k dispozícii vo fitnes centre aj na web stránke prevádzkovateľa,

Web stránka – webová stránka prevádzkovateľa www.bfza.sk, prostredníctvom ktorej poskytuje prevádzkovateľ svoje služby a informácie pre svojich klientov.

 

II. Úvodné ustanovenia

  1. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi prevádzkovateľom a klientom pri poskytovaní a využívaní služieb priamo vo fitnes centre prevádzkovateľa alebo prostredníctvom jeho web stránky a upravujú ďalšie právne vzťahy s tým súvisiace.
  2. Odlišné práva a povinnosti od VOP si môžu prevádzkovateľ s klientom individuálne dohodnúť formou samostatnej písomnej zmluvy. V takom prípade majú takéto dojednania prednosť pred ustanoveniami VOP.

 

III. Služby poskytované prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v oblasti fitnes a zdravého životného štýlu klientom poskytuje:

  1. možnosť registrácie klientov
  2. skupinové cvičenia podľa aktuálneho rozvrhu prevádzkovateľa dostupného vo fitnes centre alebo zverejnené na web stránke, s nutnosťou rezervácie v zmysle čl. VIII. VOP 
  3. možnosť pripísania (zakúpenia) kreditu na uživateľský účet klienta v zmysle čl. IV. VOP
  4. osobné tréningy a Xbody tréningy pod vedením trénera a iné služby obdobného charakteru,
  5. predaj tovaru na priamu konzumáciu na recepcii vo fitnes centre prevádzkovateľa
  • celý rozsah poskytovaných služieb je zverejnený na web stránke prevádzkovateľa
  • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu
  • klient je povinný za službu uhradiť cenu v zmysle aktuálneho cenníka
  • ceny za služby sú v cenníku uvádzané ako ceny konečné, vrátane DPH
  • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka
  • prevádzkovateľ svojich klientov informuje o aktuálnych zmenách a akciách za služby formou oznamu vo fitnes centre a na web stránke
  • akcie platia výhradne po dobu stanovenú prevádzkovateľom a pri splnení všetkých podmienok stanovených prevádzkovateľom
  • služby poskytované prevádzkovateľom a cenník ostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazované na web stránke prevádzkovateľa.

 

IV. Spôsob úhrady za poskytované služby a jej vrátenie

Cenu služieb klient prevádzkovateľovi uhrádza: 

  1. v hotovosti vo fitnes centre prevádzkovateľa 
  2. bezhotovostne prostredníctvom kreditu na užívateľskom účte klienta, cez online platobnú bránu GoPay
  3. príjemcom platieb je prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť na nevyhnutne potrebný čas poskytovanie služieb v odôvodnených prípadoch ako napr. nevyhnutné opravy fitnes centra, havarijné stavy, aktualizácia webovej stránky a pod. 

 

Povinnosti prevádzkovateľa:

  • informovať svojich klientov o vzniknutej situácii oznamom pri vstupe do fitnes centra a na web stránke,
  • zaslať informáciu formou textovej správy dotknutým klientom na kontakt uvedený pri registrácii príp. emailom na uvedenú emailovú adresu, 
  • klientom, ktorí uhradili ceny v zmysle cenníka za služby, ktoré v dôsledku vzniknutej situácie neboli zo strany prevádzkovateľa poskytnuté, v závislosti od spôsobu, akým klient ceny uhradil, kredit alebo finančné prostriedky bezodkladne vráti,
  • vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je samozrejme možné po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom fitnes centra. 

V. Registrácia klienta a jej zrušenie

Nová registrácia:

  1. registrácia klienta do uživateľského systému je možná iba osobne vo fitnes centre prevádzkovateľa 
  2. klient v registračnom formulári uvádza svoje meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu
  3. po registrácii klienta mu zodpovedná osoba odovzdá členskú  kartu s osobným číslom, ktorá slúži na identifikáciu klienta pri využívaní služieb vo fitnes centre prevádzkovateľa
  4. rezervácia klienta do rezervačného systému je možná cez web stránku prevádzkovateľa, kde si klient vytvorí svoj užívateľský účet a ten slúži na rezerváciu skupinových tréningov podľa platného rozvrhu a cenníka prevádzkovateľa 
  5. Zrušenie existujúcej registrácie:
  6. klient má právo o zrušenie registrácie na webovej stránke www.bfza.sk
  7. zrušenie registrácie zabezpečí prevádzkovateľ po prijatí žiadosti od klienta
  8. forma doručenia ústne, osobne vo fitnes centre prevádzkovateľa, písomne na platnú adresu prevádzkovateľa, telefonicky alebo emailom podľa platných kontaktných údajov uvedených na www.bfza.sk v časti kontakt

 

VI. Klient

  • fyzická osoba využívajúca web stránku www.bfza.sk pre účely rezervácie na dané tréningy podľa platného rozvrhu zverejneného na www.bfza.sk v časti rozvrh,
  • osoba nakupujúca kredity prostredníctvom online platobnej brány GoPay za účelom členského poplatku na daný tréning,
  • táto osoba je zároveň registrovaná na stránke www.bfza.sk, čím súhlasí s VOP
  • klient sa na tréningy prihlasuje osobne, telefonicky alebo online prostredníctvom rezervačného systému na web stránke www.bfza.sk v časti rozvrh

 

VII. Užívateľský účet klienta

  1. pri využívaní svojho užívateľského účtu je klient povinný uvádzať správne a pravdivé údaje
  2. klient je oprávnený na web stránke prevádzkovateľa vstupovať do svojho užívateľského účtu, z ktorého je oprávnený využívať služby poskytované prevádzkovateľom na jeho web stránke
  3. prístup k účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré vie iba klient
  4. klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných pre prístup do jeho užívateľského účtu 
  5. prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade ak tento nie je využívaný po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, alebo nie je využívaný v súlade s týmito VOP
  6. klient berie na vedomie, že jeho užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na potrebu údržby hardwarového a softwarového vybavenia prevádzkovateľa, príp. tretích osôb

VIII. Rezervácie a stornovanie skupinových tréningov 

Podmienky a vytvorenie rezervácie:

  1. prevádzkovateľ poskytuje skupinové tréningy v čase, v rozsahu a na mieste určenom prevádzkovateľom podľa rozvrhu dostupnom vo fitnes centre prevádzkovateľa a tiež na web stránke prevádzkovateľa v časti rozvrh
  2. rozvrh tréningov obsahuje názov, údaj o jeho čase a meno trénera/inštruktora (rozvrh je zverejnený na web stránke a obsahuje navyše aj údaj o počte voľných miest, resp. údaj o možnosti rezervácie miesta ako náhradník a cene jednotlivých tréningov) 
  3. miesto na skupinovom tréningu si klient môže rezervovať online prostredníctvom rezervačného systému prevádzkovateľa dostupného na web stránke
  4. rezerváciu miesta na skupinový tréning online prostredníctvom rezervačného systému dostupného na web stránke, prebieha cez prihlásenie do svojho užívateľského účtu, podľa návodu zverejneného na web stránke prevádzkovateľa
  5. cez online rezervačný systém prevádzkovateľa je klient so štandardnou registráciou oprávnený rezervovať len 1 miesto na príslušný skupinový tréning
  6. každý skupinový tréning je limitovaný počtom voľných miest pre klientov, na web stránke v časti rozvrh
  7. v prípade, že sú všetky miesta na daný skupinový tréning rezervované, klient je oprávnený rezervovať si miesto ako náhradník a v prípade, že iný klient svoju rezerváciu včas zruší, náhradník automaticky postupuje na jeho miesto. O tejto skutočnosti bude klient prevádzkovateľom informovaný cez sms správu na kontakt uviedený pri registrácii
  8. v prípade viacerých náhradníkov rozhoduje ich poradie, v ktorom si títo rezervovali miesto na príslušný skupinový tréning ako náhradník
  9. v momente uskutočnenia platnej rezervácie miesta na skupinový tréning sa klientovi z kreditu automaticky odpočíta suma zodpovedajúca cene daného skupinového tréningu podľa cenníka
  10. klient je oprávnený zrušiť svoju rezerváciu na skupinový tréning v zmysle storno podmienok zverejnených na web stránke prevádzkovateľa
  11. pri neúčasti klienta na rezervovanom tréningu za nedodržania storno podmienok, nevzniká právo klientovi na vrátenie kreditov za skupinový tréning
  12. podmienkou uskutočnenia skupinového tréningu je obsadenie minimálne 4 miest klientmi a v prípade, že tento počet miest nie je obsadený, daný skupinový tréning sa ruší, o čom je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutých klientov cez sms správu zaslanej na kontak uvedený pri registrácii a kredit vo výške ceny za zrušený skupinový tréning im bude ihneď vrátený na ich užívateľský účet

Storno rezervácie:

Vzhľadom na spôsob prihlasovania sa na tréningy a obmedzenú kapacitu fitnes centra prevádzkovateľa sú odhlásenia z tréningov možné, ale môžu byť penalizované v závislosti od času, koľko hodín ostáva do začiatku tréningu. Penalizovanie sa môže meniť a jeho aktuálna hodnota je uvedená na web stránke www.bfza.sk. Penalizovaná čiastka je sťahovaná formou vrátenia nižšej sumy kreditov na účet prihláseného klienta na daný tréning, ako v čase jeho prihlásenia na tréning. 

 

IV. Kredity a reklamácie

Kredity sú finančné prostriedky, ktoré sú klientovi po ich zaplatení prevádzkovateľovi pripísané na jeho uživateľský účet v rezervačnom systéme a ktorými klient hradí cenu služby podľa platného cenníka.

  • klient si môže môže zakúpiť kredit na svoj uživateľský účet a to v hotovosti na recepcii vo fitnes centre,
  • prostredníctvom webovej stránky www.bfza.sk cez platobnú bránu Gopay,
  • klient je oprávnený uhrádzať ceny za služby poskytované prevádzkovateľom bezhotovostne prostredníctvom kreditu, ktorý má pripísaný na svojom užívateľskom účte,
  • platnosť kreditu nie je časovo obmedzená,
  • klient nemôže žiadať prenesenie kreditu z jeho užívateľského účtu na iný užívateľský účet,
  • vrátenie kreditu nie je možné, pokiaľ nejde o vážne najmä zdravotné dôvody, počas ktorých nie je klient schopný svoj kredit dlhodobo využívať,
  • z kreditu sa automaticky odpočíta suma zodpovedajúca cene príslušného tréningu v zmysle cenníka a to v momente uskutočnenia platnej rezervácie na tréning,
  • storno tréningu s možnosťou vrátenia kreditu je možné ešte aj niekoľko hodín v deň kedy sa tréning koná, 
  • storno tréningu s penalizáciou z kreditu je v závislosti od času, koľko hodín zostáva do začiatku tréningu. Odstupňované penalizovanie sa môže meniť a jeho aktuálna hodnota je uvedená v cenníku na webovej stránke www.bfza.sk. Táto čiastka je sťahovaná formou vrátenia nižšej sumy kreditov na účet prihláseného klienta na daný tréning,  v porovnaní s časom prihlásenia sa naň,
  • prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kreditoch všetkých klientov ako aj o ich čerpaní,  
  • zostatok a história čerpania kreditov na tréningy, história rezervovaných a absolvovaných tréningov, atď. sú každému klientovi po prihlásení sa do jeho užívateľského účtu dostupné. 

Reklamácia/ vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je samozrejme možné po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom fitness centra.

 

X. Zodpovednosť

  1. klient využíva služby prevádzkovateľa na vlastné riziko a nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom 
  2. prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na majetku a osobných veciach, pretože je na to miesto určené v skrinke, do ktorej si každý klient všetky veci zamyká.
  3. prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním prevádzkového poriadku alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby.
  4. prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neočakávanou udalosťou, živelnou pohromou, nerešpektovaním pokynov pred vstupom do fitnes centra, prípadne pohybom mimo miest určených na cvičenie v danom čase kedy bol klient na tréning prihlásený
  5. klient zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi a tretím osobám porušením prevádzkového poriadku, nerešpektovaním pokynov prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby, ako aj za stratu kľúčov a za škodu spôsobenú na športovom zariadení, spôsobenú pri ich nesprávnom používaní, resp. úmyselným poškodení a klient je povinný uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške
  6. prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas tréningov hygienické štandardy a všetky ostatné bezpečnostné požiadavky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky spojenej s prevádzkovaním fitnes centra   

 

XI. Záverečné ustanovenia

Klient svojou registráciou, úhradou kreditov a využívaním služieb vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto VOP na právny vzťah z toho vyplývajúci medzi ním a prevádzkovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do fitnes centra oboznámil s aktuálnymi VOP v celom ich rozsahu a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

  • VOP meniť a dopĺňať podľa potreby,
  • o zmene bude prevádzkovateľ informovať klientov oznámením zverejneným vo fitnes centre ako aj na web stránke,
  • na právny vzťah založený medzi klientom a prevádzkovateľom sa aplikujú VOP platné v čase úhrady kreditu,
  • ak dôjde k zmene VOP počas využívania služieb klientom, na tento právny vzťah medzi tým sa bude aplikovať nové znenie VOP až momentom ďalšej úhrady kreditov na užívateľský účet,
  • každou úhradou kreditu na užívateľský účet klient vyjadruje svoj súhlas s aplikáciou VOP platných v danom čase.   

 

V prípadoch neupravených týmito VOP sa budú aplikovať všeobecne záväzne právne predpisy platné v Slovenskej republike. 

V Žiline dňa: 02.12.2020 Platné od: 01.01.2021