fbpx
Adresa Fitness centra

Horný Val 8/17, 010 01 Žilina

Mobil
0907 800 753
Email

info@bfza.sk

Nasledujte nás

Zásady ochrany osobných údajov GDPR

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “Zásady“) opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom web stránky www.bfza.sk alebo osobného kontaktu u nás vo fitnes centre.

 

 

Správca osobných údajov

Názov: BodyFit ZA, s.r.o.

Sídlo: Horný Val 8/17, 010 01 Žilina

IČO: 53360672 

DIČ: 2121367589

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 76025/L. 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov 

Korešpondenčná adresa: BodyFit ZA, s.r.o., so sídlom Horný Val 8/17, 010 01 Žilina
Telefónne číslo: 0948 962 513
Kontaktný e-mail: info@bfza.sk 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto dbáme na to, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Preto aj vás prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacimi právami a povinnosťami. 

Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

I. Úvodné ustanovenia

Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov, (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“ alebo „nariadenie“) a účinnosťou nového zákona č.18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o Ochrane osobných údajov“). 

Čo sú osobné údaje

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú, alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú: 

 • Identifikačné údaje: napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do používateľského konta
 • Kontaktné údaje: napr. adresa bydliska, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Ďalšie údaje: informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, trvania a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie

II. Získavanie a využívanie osobných údajov

Ako získavame vaše osobné údaje

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri úvodnej registrácii vo formulári a pri zriadení používateľského účtu na našej web stránke. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, prosíme, informujte nás o tom.

Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje

 • Osobné údaje zadané pri dopytovaní a objednávaní služby, môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania služby. Ďalej tieto údaje môžeme spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu, môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne na umožnenie prístupu, správy a vedenia používateľského účtu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

Ako dlho vaše osobné údaje využívame

Osobné údaje zadané v rámci dopytovania a objednávania služby, alebo v rámci registrácie využívame len po dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

III. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu info@bfza.sk,
 • písomne formou listu zaslaného na našu korešpondenčnú adresu.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov a ak áno ide o nasledovné informácie:

 • účel spracovania,
 • kategória spracovávaných osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené,
 • doba po ktorú budú osobné údaje uchované.

Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje neúplné alebo nepresné, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu, alebo nás môžete priamo kontaktovať na našu e-mailovú adresu a požiadať o ich opravu či doplnenie.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu, vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

Právo na výmaz

Máte právo požiadať o výmaz vašich osobných údajov ak:

 • už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracované,
 • ste odvolali súhlas so spracovaním,
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu,
 • boli spracované nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinný vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať aby sme spracovanie vašich osobných údajov obmedzili ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov,
 • je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale požadujete ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť a ďalšie spracovanie je možné len s vašim súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinný vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti.

Právo na prenos údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v čitateľnom formáte a ich následné odovzdanie inému správcovi.

Ako môžete svoje práva uplatniť

 • prostredníctvom našich kontaktných údajov, pričom všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu,
 • pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety a v prípade, že nebudete s vybavením spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány ako napr. Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov, pričom týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojim podnetom na tento úrad priamo,
 • ak sa vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania, alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo územia SR, v inom členskom štáte EÚ, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v danom členskom štáte.

IV. Správa a spracovanie osobných údajov

Kto vaša osobné údaje spracováva

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadení.

Vaše osobné údaje pre nás spracováva aj náš účtovník v rozsahu, aký je potrebný pre plnenie zmluvy a ďalších povinností, prípadne môžeme poveriť iného spracovateľa a príjemcu osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo EÚ, iba že to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami odovzdávania stanovenými nariadeniami.

Ako vaše osobné údaje spracovávame

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu a budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Tieto Zásady sú platné od 02.12.2020